Ultreya: the Ten Commandments

ultreya2

The Ten Commandments of the Galician Youth Movement Ultreya

 

 • – Porque amo a Galiza con toda a miña ialma, adicareille os meus millores esforzos pra tornala eternamente feliz.
  • Since I love Galicia with all my heart, I shall dedicate my best efforts to make her eternally happy.
 • – Porque a vida está encheita de mágoas, miña mocidade será unha leda canzón que ha erguer o esprito de tódolos coitados.
  • Since life is full of tears, my youth will be a cheerful song to raise the spirits of all the down-hearted.
 • – Porque estou afincado ao chan nativo e endexamais hei crebar as ligazóns coa miña xente, manterei sempre aceso o fogo do meu lar.
  • Since I am connected to my native earth and must never break the ties with my people, I will always keep the hearth fires burning.
 • – Porque penso no que fun, no que son e no que teño de ser, respetarei aos vellos e pequenos e defendereinos de todo aldraxe e sofrimento.
  • Since I think about what I was, what I am and what I must be, I shall respect the aged and the young and defend them from all insult and suffering.
 • – Porque quero a eficacia da miña laboura, axudarei os nobres desexos dos meus compañeiros como quixera que me axudasen a min na arela dos meus limpos ensoños.
  • Since I want my work to be effective, I shall help the noble desires of my companions just as I would want them to help me in the light of my clean dreams.
 • – Porque teño de sere home útil á miña Terra, cumprirei tódalas miñas obrigas pra ire facendo a miña histórea de cidadán eisemprar.
  • Since I must be someone useful to my Land, I shall fulfil all my obligations so as to make my story one of exemplary citizenship.
 • – Porque quero limpar a miña axuda de erros, educarei meu esprito no estudo e no traballo.
  • Since I want to keep my help clean of error, I shall educate my spirit with study and work.
 • – Porque teño de sere rexo na axuda aos meus irmáns, fortalecerei meu corpo na craridade das augas e no ar das montañas.
  • Since I have to be prompt and ready to help my brothers, I shall stengthen my body in the clarity of the water and the mountain air.
 • – Porque soño nun porvir de verdadeira fraternidade, farei por que rente de min se xunten tódolos rapaces galegos pra que o día de mañán non nos afosten prexuízos de caste.
  • Since I dream of a future of true brotherhood, I shall take an interest in bringing together all Galician young people so that tomorrow they do not suffer prejudice and insults.
 • – Porque quero unha Galiza enteiramente galega en convivio con tódalas razas, en fala con tódalas culturas, abrirei meu peito a tódolos homes de boa voluntade e reita intenzón.
  • Since I want a Galicia that is totally Galician living together with all other races, conversing with all cultures, I shall open my heart to all men of good will and honest intentions.

Lesteiro,_Claudio_Losada,_Álvaro_das_Casas_e_Filgueira_Valverde_cos_Ultreya_en_Noia_1932

About Jason Preater

Working on Projects
This entry was posted in Alvaro de las Casas, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s